Dette domene er til salgs kontakt: post a ring9.no

Tjenestevilkår

1. Parter

Beskrivelse av våre tjenestevilkår som gjelder for transport av gods, varer og tjenester inngått mellom partene:

1.1 Transportør:
ring9.no driftes av WebTv AS 918 917 349 her etter omtalt som transportør

Postadresse: Grepalivegen, 6150 Ørsta 

E-post: post a ring9.no

1.2 Kunde:
Kunde er her etter omtalt som kunde og er en juridisk person eller kontaktperson for en organisasjon som er kjøper av tjenestene til transportør.

 

2. Tjeneste:

ring9.no tilbyr frakt mellom de ni største byene i sør Norge samt andre byer og land etter avtale. Transportør visjon er å frakte kundens behov til markedes beste priser, så lenge transportør kan hente og levere når transportør passerer kundens adresse på oppsatt og avtalte ruter. Transportør har ikke mulighet å vente for den avtalte prisen og eller komme til tidspunkt utenom varslet ca tider. Avtalt henting og levering samt venting på henting- og levering- sted kan avtales i hvert enkelt oppdrag til en avtalt pris iht. punkt 6.3 i dette tjenestevilkåret.

 

3. Henteadresse: 

For å kunne hjelpe kundens frakt behov er transportør helt avhengig av å ha en adresse og eller koordinater på hentested. Adressen og eller koordinater må være synlige på google maps.

Transportør krever også mobilnummer til kontaktperson som er på hentestedet. Avvik av feil henteadresse og eller kontaktperson som ikke er tilstede på henteadressen, kan transportør kreve betaling etter medgått tid tid iht. punkt 6.3 i dette tjenestevilkåret.

 

4. leveringsadresse: 

Ved levering vil transportør kjøre innom avtalt leveringsadresse og eller koordinater som må være synlige på google maps. Transportør krever mobilnummer til kontaktperson på leveringsstedet. Avvik av feil leveringsadresse og eller kontaktperson som ikke er på leveringssted, kan transportør kreve ekstra betaling etter medgått tid iht. punkt 6.3 i dette tjenestevilkåret.

 

5 Varsler:

Transportør streber etter å levere den beste transport løsningen i markede. Transportør bruker et vei-programvarer for best mulig logistikk i henhold til alle stoppene. Med dette verktøyet får transportør opp en ca hente- og leverings tider .

5.1 Dager: 
Når kunden mottar et uforpliktende tilbud, sender transportør også med forslag til hente og leveringsdag(er). 

5.2 Henting:
Ved henting vil transportør sende en sms kvelden før til kontaktperson på hentested med ca hentetid for neste dag.

5.3 Levering:
Ved levering vil transportør sende en sms når godset er hentet og med ca leveringstid. Før ankomst vil transportør sende en ny SMS med oppdatert leveringstidspunkt*

*Den siste sms før ankomst kan variere fra 5 til 60 minutter før, avhengig av logistikken og hvor siste stopp er før du som neste kunde får din leveranse. 

 

6. Betaling:

Transportør tilbyr ikke kreditt eller faktura.

For at transportør skal kunne tilby den beste fraktprisen til kunde er transportør avhengig av at godset kan hentes og leveres når transportør kjører forbi. 

Betaling er senest ved ankomst. Det er valgfritt å betale ved avtaleinngåelse og eller ved henting. Transportør skal senest ha betaling ved ankomst om ikke annet er avtalt. 

6.1 Betalings metoder:
Om ikke annet er avtalt skal kunde betale med enten kort, kontant eller betalingslink. Frakten må betales ved ankomst og før avlasting fra varebil starter. Om ikke kunde kan eller vil betale kan transportør ta med godset videre til nærmeste lager og sette godset der til kunde kan betale. Kunde må da først betale for frakt og eventuelt leie av lokaler for godset leveres ut. Om kunden ønsker det tilkjørt må frakt, eventuelt leie av lager og ny frakt betales før utlevering. 

6.2 Tredjeparts leverandør:
Er det avtalt betaling via en annen betalingsplatform som kunde har registrert betalingskort skal ikke kunde betale med kort, kontant eller betalingslink. Avlasting vil da starte ved ankomst.

6.3 Time- / vente betaling:
Dersom kunde ønsker hele varebilen og eller avtalt henting og levering på en avtalt plass utenom oppsatte ruter og eller at det oppstår forsinkelser som skyldes kunde beregner transportør den en hver tid gjeldene timesats som pr 01.01.2022 er på kr. 990,- pr time + mva

6.3.3. Egne oppdrag:
På egne oppdrag er det minimum 2 timer fra oppstart. Det vil si at transportør dekker kostnader på kjøringen fra lageret i Drammen til kunden. Tiden starter når transportør ankommer hos kunden, oppdraget varer minimum 2 timer, pluss tiden det tar fra siste stopp / adresse og tilbake til lageret for transportør i Drammen. Fordi da betaler transportør for tiden til kunden og kunden betaler for tiden tilbake fra kunde til transportør. En 50 % deling av utgifter på kjøring til og fra transportør til kunde.  

 

7. Avbestilling **:

Det er vanskelig til umulig for transportør å finne nye oppdrag på kort varsel. Derfor må kunde forplikte seg til transportør ved avtale om frakt. 

7.1 Avbestilling av frakt i Norge **:

  • 96 timer før avtalt henting ingen avbestillingskostnader
  • 96 til 24 timer før avtalt henting.  Transportør kan kreve inntil 50 % av avtalt transportkostnader dekker ved avbestilling og eller feil eller mangler hos selger / kunde. Omkostninger med oppdraget skal også erstattes 
  • 24 til 0 timer før avtalt henting . Transportør kan kreve inntil 100 % av avtalt transportkostnader dekker ved avbestilling og eller feil eller mangler hos selger / kunde. Omkostninger med oppdraget skal også erstattes 

 

7.2 Avbestilling av frakt til og fra utlandet og egne bestilte oppdrag **:

  • 30 dager før avtalt henting ingen avbestillingskostnader
  • 30 til 14 dager før avtalt henting . Transportør kan kreve inntil 50 % av avtalt transportkostnader dekker ved avbestilling og eller feil eller mangler hos selger / kunde. Omkostninger med oppdraget skal også erstattes.
  • 14 til 0 dager før avtalt henting. Transportør kan kreve inntil 100 % av avtalt transportkostnader dekker ved avbestilling og eller feil eller mangler hos selger / kunde. Omkostninger med oppdraget skal også erstattes

 

** Transportør er ikke erstatningsansvarlig overfor kunde om det oppstår problemer med varebil, trafikk, krig, pandemi eller andre uforutsette hendelser som transportør ikke kunne ha forutsett. 

 

8. Konflikt:

Ved uenigheter skal begge parter prøve løse konflikten uten advokat. Er ikke partene enig kan advokat og eller forliksråd benyttes. Ved avbestilling har kunde ved inngåelse av transporttjeneste iht dette tjenestevilkåret akseptert at transportør kan inndrive transportkostnadene hos lokal politi / namsmann etter at varsel på 14 dager er sendt. 

 

9. Vilkår:

Transportør forbeholder seg retten til å justere vilkårene, innholdet i tjenesten og eller priser på tjenesten med førtifem – 45 – dagers varsel før neste oppdrag / periode. Transportør kan benytte en av følgende kanaler for å varsle om endringer av vilkår, innhold eller priser: E-post, telefon, brev eller ved annonsering på egen nettside. Transportør krever den til en hver tid gjeldene pris i henhold til akseptert tilbud og eller bestilling hos kunden. Prisen kan indeksreguleres en gang pr år av transportør. En indeksregulering blir varslet pr e-post og eller SMS til kunden.

 

10. Kopiering: 

Alt av videresalg, kopiering eller nedlasting av innhold er fra denne nettsiden eller konseptet til ring9.no er strengt forbudt. Transportør er eier av alt innholdet. Kopiering av innhold er strengt ulovlig og ved brudd på denne avtalen erkjenner kunden eller besøkende at transportør kan kreve erstatning etter egne satser uten varsling etter tvangsloven. 

 

11. Konfidensielt

Transportør og kunden, samt ansatte, leverandørerer og underleverandører hos disse, skal behandle all informasjon som blir gjort tilgjengelig, ved gjennomføring av transport oppdrag og avtaler konfidensielt,. Uansett om det er publisert og offentliggjort skal det holdes konfidensielt. Dette gjelder informasjon om kundeforholdet og informasjon som partene utveksler eller blir kjent med under samarbeidet. konfidensialiteten gjelder og andre parter som handler på vegne av transportør eller kunden for gjennomføring av avtalen.

Konfidensialiteten gjelder ikke den erfaring og kompetanse som opparbeides ved gjennomføring av avtalen.

Bestemmelsene over gjelder ikke for utlevering av informasjon til offentlig myndighet/instans med hjemmel til innsyn, eller ved pålegg fra domstolene. Parter skal om mulig varsles før informasjon utleveres.